Behandling av personuppgifter i samband med tjänsten E-konsultation

1. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten e-konsultation.

2. Behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna tillhandahålla själva tjänsten E-konsultation, det vill säga för att säkerställa en expertbedömning av en medicinsk specialist (nedan kallad endast ”expert”) huruvida du är en lämplig kandidat för att senare gå igenom din första expertkonsultation/specialiserad undersökning av vårdgivaren, och eventuellt också i syftet att förmedla en sådan konsultation, enligt ditt val. Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter är alltså fullgörande av avtal om tillhandahållande av tjänsten E-konsultation som du begärt att få.

3. För att behandla personuppgifter som rör din hälsa behöver vi också ditt samtycke som en särskild rättslig grund för behandling av sådana personuppgifter. I det motsatta fallet är vi inte berättigade att behandla dessa enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter som rör din hälsa är alltså ditt samtycke som du lämnar i samband med beställningen av tjänsten E-konsultation.

4. För att skydda din integritet och begränsa behandling av personuppgifter till endast sådana som vi verkligen behöver behandla för att tillhandahålla tjänsten E-konsultation, ber vi dig att skicka in (lämna) till oss endast sådana person uppgifter vi uttryckligen ber dig att tillhandahålla oss.

5. Ansvarig för dina personuppgifter som du lämnar till oss i samband med tjänsten E-konsultation är bolaget EuroPainClincs Sverige, AB, Org.nr 559084-3511. Nedan endast ”EPC”.

6. Bolaget EPC behandlar de personuppgifter du lämnar till oss på följande sätt:

  • kontaktuppgifter som lämnas i samband med ansökan om/beställning av tjänsten E-konsultation (förnamn, efternamn, adress, personnummer, e-postadress och eventuellt telefonnummer) behandlar vi i syftet att kommunicera med dig för att erbjuda expertbedömning (för att ta emot din beställning av tjänsten, föra registret över våra kunder, erbjuda expertbedömning, skicka resultat på expertbedömningen till dig) och på din begäran för att eventuellt boka en tid för en specialistundersökning hos en vårdgivare för dig.
  • Uppgifter om ditt hälsotillstånd behandlas endast på det sättet att vi, efter att dessa inkommit till oss, kontrollerar om deras omfattning och kvalitet är tillräcklig för en expertbedömning och sedan överlämnar vi uppgifterna efter ditt samtycke till vår expert som gör expertbedömningen.

7. För att tillhandahålla expertbedömning utnyttjar vårt bolag tjänster av experter, dessa är väl rekommenderade experter med specialistinriktning i ämnet – Róbert Rapčan, M.D., PhD, MBA, FIPP; Lars Walén, M.D. Bolaget EPC överlämnar alltså dina personuppgifter till dessa subjekt som behandlar uppgifterna endast i syftet att göra expertbedömning om du är en lämplig kandidat för att senare gå igenom din första expertkonsultation/specialiserad undersökning av vårdgivaren. Dessa subjekt är själva ansvariga för dina personuppgifter och de behandlar personuppgifterna i enlighet med tillämpliga lagliga föreskrifter, inbegripet den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

8. Om resultatet av expertbedömningen som tillhandahålls i samband med e-konsultationen blir att du är en lämplig kandidat för att senare gå igenom din första expertkonsultation/specialiserad undersökning av vårdgivaren och du vill att bolaget EPC bokar en tid för undersökning hos den vårdgivare du valt, kan du samtidigt kräva att vi lämnar samtliga inlämnade personuppgifter till denna vårdgivare. I så fall behöver vi inte något särskilt samtycke för att uppgifterna överlämnas till den vårdgivare du valt.

9. Dina personuppgifter behandlas under den tid som krävs, med vilken anses den tiden

– tills du återkallar ditt samtycke till behandling av uppgifter om ditt hälsotillstånd, eller

– tills du frånträder avtalet om tillhandahållandet av tjänsten e-konsultation, eller

  • tills själva tillhandahållande av tjänsten e-konsultation, dvs. tills delgivning av resultatet av expertbedömningen angående lämpligheten att gå igenom din första expertkonsultation/specialiserad undersökning, beroende på vilket som infaller tidigare. Även om de ovan angivna tidsfristerna löpt ut, kommer vi fortfarande att behandla dina personuppgifter, dock endast på så sätt att vi kommer att lagra dem i syftet att försvara vårt bolag EPC mot eventuella rättsliga anspråk som skulle kunna göras gällande med anledningen av tillhandahållandet av tjänsten e-konsultation. Om du återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifter om ditt hälsotillstånd eller frånträtt avtalet om tillhandahållandet av tjänsten e-konsultation innan tjänsten tillhandahölls, dvs. före delgivningen av resultatet av expertbedömningen angående lämpligheten att gå igenom din första expertkonsultation/specialiserad undersökning, kommer vi i fortsättningen inte behandla personuppgifterna om ditt hälsotillstånd.

10. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter om ditt hälsotillstånd när som helst. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen som baserades på ditt samtycke innan det återkallades. Om tjänsten e-konsultation ännu inte tillhandahållits vid den tidpunkten, dvs. om resultatet av expertbedömningen i samband med tjänsten e-konsultation inte delgivits till dig vid den tidpunkten, kan vi inte längre tillhandahålla tjänsten. I samband med återkallande av ditt samtycke till behandling av personuppgifter om ditt hälsotillstånd upphör alltså vårt åtagande att tillhandahålla tjänsten e-konsultation. Om ditt samtycke till behandling av personuppgifter om ditt hälsotillstånd återkallas först efter att tjänsten tillhandahållits, kommer vårt bolag fortfarande att lagra dina personuppgifter såsom anges i punkt 8 ovan.

11. Med hänseende till skydd av personuppgifter har du framför allt följande rättigheter:

  • rätt att återkalla ditt samtycke om behandling av personuppgifter om ditt hälsotillstånd utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen som baserades på ditt samtycke innan det återkallades;
  • rätt att kräva att ta del av de personuppgifter som rör dig, att dessa rättas eller raderas, eventuellt att behandlingen av dessa begränsas, likaså rätt att kräva dataportabilitet från bolaget EPC;
  • rätt att göra en invändning mot lagring av dina personuppgifter i syftet att försvara vårt bolag EPC mot eventuella rättsliga anspråk som skulle kunna göras gällande med anledningen av tillhandahållandet av tjänsten e-konsultation.
  • rätt att lämna in ett klagomål hos behörig tillsynsmyndighet, t. ex. Datainspektionen.

12. Du kan tillämpa dina rättigheter skriftligen med ett brev som skickas till vårt bolags adress eller med e-post till adressen office@europainclinics.se

EuroPainClinics Sverige kan du kontakta online, hemifrån, när det passar, utan att behöva lägga tid på att resa eller vänta på en mottagning. Utan större väntan, kan du få reda på om EuroPainClinics kan hjälpa dig med smärtlindring. Medan du fortsätter med dina vanliga aktiviteter, ägnar tid åt din familj eller jobb.

Boka in dig via vårt Kontaktformulär