Samtycke till behandling av personuppgifter i syftet att tillhandahålla tjänsten E-konsultation

Jag noterar och samtycker till att:

1. Behandling av mina personuppgifter är nödvändig för att kunna tillhandahålla själva tjänsten E-konsultation, det vill säga för att säkerställa en expertbedömning av en medicinsk specialist (nedan kallad endast ”expert”) huruvida jag är en lämplig kandidat för att senare gå igenom min första expertkonsultation/specialiserad undersökning av vårdgivaren, och eventuellt också i syftet att förmedla en sådan konsultation, enligt mitt val.

2. Den rättsliga grunden för behandling av mina personuppgifter är alltså fullgörande av avtal om tillhandahållande av tjänsten E-konsultation som jag begärt att få, med undantag för uppgifterna om mitt hälsotillstånd där mitt samtycke är den rättsliga grunden.

3. Det är helt frivilligt att lämna ett samtycke. Om jag dock inte lämnar mitt samtycke, är det enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) inte möjligt att behandla uppgifterna om mitt hälsotillstånd i syftet att tillhandahålla tjänsten, vilket betyder att tjänsten E-konsultation som jag begär inte kan tillhandahållas.

4. Nödvändig omfattning av de uppgifter om mitt hälsotillstånd som behövs för tillhandahållande av tjänsten E-konsultation definieras av innehållet och strukturen av frågeformuläret för tjänsten E-konsultation.

5. Personuppgiftsansvarig för de uppgifter jag lämnar i samband med tjänsten E-konsultation är bolaget EuroPainClincs Sverige, AB, Org.nr 559084-3511. Nedan endast ”EPC”.

6. Bolaget EPC behandlar de personuppgifter jag lämnar på följande sätt:

  • kontaktuppgifter som lämnas i samband med ansökan om/beställning av tjänsten E-konsultation (förnamn, efternamn, adress, e-postadress och eventuellt telefonnummer) kommer att behandlas i syftet att kommunicera med mig för att erbjuda expertbedömning (för att ta emot min beställning av tjänsten, föra registret över våra kunder, erbjuda expertbedömning, och för att skicka resultat på expertbedömningen till mig) och på min begäran för att eventuellt boka en tid för en specialistundersökning hos en vårdgivare för mig.
  • Uppgifter om mitt hälsotillstånd behandlas endast på det sättet att bolaget EPC, efter att dessa inkommit till bolaget, kontrollerar om deras omfattning och kvalitet är tillräcklig för en expertbedömning och sedan överlämnar det uppgifterna efter mitt samtycke till en expert som gör expertbedömningen.
  • För att tillhandahålla expertbedömning utnyttjar bolaget EPC tjänster av experter, dessa är välrenommerade experter med specialistinriktning i ämnet – Róbert Rapčan, M.D., PhD, MBA, FIPP; Lars Walén, M.D. Bolaget EPC överlämnar alltså mina personuppgifter till dessa subjekt som behandlar uppgifterna endast i syftet att göra expertbedömning om jag är en lämplig kandidat för att senare gå igenom min första expertkonsultation/specialiserad undersökning av vårdgivaren. Dessa subjekt är själva ansvariga för personuppgifterna och de behandlar personuppgifterna i enlighet med tillämpliga lagliga föreskrifter, inbegripet den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

7. Om resultatet av expertbedömningen som tillhandahålls i samband med e-konsultationen blir att jag är en lämplig kandidat för att senare gå igenom min första expertkonsultation/specialiserad undersökning av vårdgivaren och jag vill att bolaget EPC bokar en tid för undersökning hos den vårdgivare jag valt, kan jag samtidigt kräva att bolaget EPC lämnar samtliga inlämnade personuppgifter till denna vårdgivare. I så fall behövs det inte något upprepat samtycke för att uppgifterna överlämnas till den vårdgivare jag valt.

8. Mina personuppgifter behandlas under den tid som krävs, med vilken anses den tiden

  • tills jag återkallar mitt samtycke till behandling av uppgifter om mitt hälsotillstånd, eller
  • tills jag frånträder avtalet om tillhandahållandet av tjänsten e-konsultation, eller
  • tills själva tillhandahållande av tjänsten e-konsultation, dvs. tills delgivning av resultatet av expertbedömningen angående lämpligheten att gå igenom min första expertkonsultation/specialiserad undersökning, beroende på vilket som infaller tidigare. Även om de ovan angivna tidsfristerna löpt ut, kommer mina personuppgifter fortfarande att behandlas, dock endast på så sätt att de kommer att lagras i syftet att försvara bolaget EPC mot eventuella rättsliga anspråk som skulle kunna göras gällande med anledningen av tillhandahållandet av tjänsten e-konsultation. Om jag återkallar mitt samtycke till behandling av personuppgifter om mitt hälsotillstånd eller frånträder avtalet om tillhandahållandet av tjänsten e-konsultation innan tjänsten tillhandahölls, dvs. före delgivningen av resultatet av expertbedömningen angående lämpligheten att gå igenom min första expertkonsultation/specialiserad undersökning, kommer personuppgifterna om mitt hälsotillstånd att inte lagras i fortsättningen.

10. Med hänseende till skydd av personuppgifter har jag framför allt följande rättigheter:

  • rätt att återkalla samtycke om behandling av personuppgifter om mitt hälsotillstånd utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen som baserades på mitt samtycke innan det återkallades; Om tjänsten e-konsultation ännu inte tillhandahållits vid den tidpunkten, dvs. om resultatet av expertbedömningen i samband med tjänsten e-konsultation inte delgivits till mig vid den tidpunkten, kan tjänsten inte längre tillhandahållas. I samband med återkallande av mitt samtycke till behandling av personuppgifter om mitt hälsotillstånd upphör alltså bolaget EPC:s åtagande att tillhandahålla tjänsten e-konsultation. Om mitt samtycke till behandling av personuppgifter om mitt hälsotillstånd återkallas först efter att tjänsten tillhandahållits, kommer bolaget EPC fortfarande att lagra mina personuppgifter såsom anges i punkt 7 ovan.
  • rätt att kräva att ta del av de personuppgifter som rör mig, att dessa rättas eller raderas, eventuellt att behandlingen av dessa begränsas, likaså rätt att kräva dataportabilitet från bolaget EPC;
  • rätt att göra en invändning mot lagring av mina personuppgifter i syftet att försvara bolaget EPC mot eventuella rättsliga anspråk som skulle kunna göras gällande med anledningen av tillhandahållandet av tjänsten e-konsultation.
  • rätt att lämna in ett klagomål hos behörig tillsynsmyndighet, t. ex. Datainspektionen.

11. Jag kan tillämpa mina rättigheter skriftligen med ett brev som skickas till bolagets adress eller med e-post till adressen office@europainclinics.se

EuroPainClinics Sverige kan du kontakta online, hemifrån, när det passar, utan att behöva lägga tid på att resa eller vänta på en mottagning. Utan större väntan, kan du få reda på om EuroPainClinics kan hjälpa dig med smärtlindring. Medan du fortsätter med dina vanliga aktiviteter, ägnar tid åt din familj eller jobb.

Boka in dig via vårt Kontaktformulär